شماره مطلب:
121
دسته بندی
چهارشنبه 1400/07/21 06:09

مطالبات فرهنگی در گفتمان مقام معظم رهبری

انتشارات : مؤسسه‌ی فرهنگی هنری اندیشه‌ی شهید آوینی
نویسنده : سعید اشیری
395
1391

دوره‌ی سه جلدی این مجموعه بر آن است تا دیدگاه مقام معظم رهبری را در موضوعات مختلف نمایان سازد تا از طریق نگاه مدبرانه و توصیه‌های خیرخواهانه‌ی ایشان بتوان با درک مسیرهای ممکن پیش‌رفت و با اتخاذ راهبردها و سیاست‌های منطقی راهی به سوی فردا یافت. «مطالبات فرهنگی در گفتمان مقام معظم رهبری» ضمن ارائه‌ی مبانی و مسائل اساسی فرهنگ و چشم‌اندازی از «مدیریت فرهنگی»، به گفتمان‌های موضوعی در عرصه‌ی فرهنگ از نگاه رهبری و نیز به مطالبات رهبر از حوزه‌ی فرهنگ توجه دارد.